ΙΙ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ»

Напрями дискусії

1. Статистико-аналітичне забезпечення розвитку регіонального бізнесу в умовах євроінтеграції.
2. Механізм формування та використання фінансових ресурсів в регіональній економіці.
3. Облік, оподаткування і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання.
4. Моделювання і прогнозування економічних процесів в підприємницькому середовищі регіонів.
5. Філософія науки та інноваційного розвитку підприємництва.
6. Сучасний стан та особливості децентралізації в регіонах.