fbpx

Як організувати наукову роботу студентів

Наукова робота студентів – це перший крок до формування якісного наукового потенціалу національної системи освіти, а тому правильна організація наукової роботи, здатність формування сприятливого середовища для наукового пошуку студентів є вкрай важливим завданням викладачів. У ВНЗ найпоширенішими є такі види студентської науково-дослідної роботи: дослідження, пов’язані з виконанням навчальних завдань; студентські наукові гуртки та об’єднання; написання курсових, дипломних, магістерських робіт; участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та всеукраїнській студентській олімпіаді тощо.

Однак у сучасних умовах виникає ряд проблем у цій сфері, з якими стикаються як студенти, так і професорсько-викладацький склад. Головна проблема – мотивація. Для того, щоб наукова робота була успішною, студент має бути зацікавлений у її результатах. Мова не йде про заохочувальні бали з дисципліни чи додаткові студентські рейтинги, хоча, безумовно, це важливий складник мотивації. Набагато вагомішим заохоченням є робота над цікавою тематикою у гарному колективі та отримання реальних наукових результатів.

Важливу роль відіграють студентські наукові гуртки та об’єднання, які є сприятливим середовищем для засвоєння наукових методів дослідження; написання наукових доповідей; участі у різноманітних виставках, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт; обговорення наукових питань; виступів із результатами досліджень на студентських наукових конференціях.

До таких студентських об’єднань належать студентські наукові товариства, які останнім часом набули значного поширення і в Україні. Зокрема, в Національному університеті водного господарства та природокористування 2013 року було створено Студентське наукове товариство Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і права (далі – СНТ). Метою діяльності СНТ є всебічне сприяння розвитку наукової, дослідної, організаторської та творчої діяльності студентів. До основних напрямів діяльності СНТ належить:

— ведення вкладки на сайті інституту під назвою «Студентське наукове товариство», на якій розміщується цікава для студентів інформація, висвітлюються події в університеті та інституті, а також проводяться конкурси та голосування;

— інформування студентів про наукові заходи (конференції, семінари, тренінги, форуми тощо) як в межах НУВГП, так і в інших ВНЗ Рівненщини та України;

— організація щорічних студентських науково-практичних конференцій;

— співпраця з іншими ВНЗ України з організації та підтримки заходів у сфері науки, зокрема юридичний супровід студентів у випадку стажування за кордоном;

— співпраця з громадськими та молодіжними проектами: обмін досвідом, робота над спільними проектами;

— залучення студентів до наукової роботи, допомога у пошуку наукових керівників, тем для досліджень;

— моніторинг грантових програм та публічне висвітлення інформації про умови участі в них;

— створення Літньої школи для залучення молоді не тільки університету та області, а й інших регіонів України. Запрошення для виступів з лекціями найкращих викладачів університету, впливових представників бізнесу та громадськості.

На початку 2014 р. членам СНТ вдалося встановити контакт зі студентським науковим колом (аналог студентського товариства) Вісло-Мазурського університету (Польща). Надалі запланована тісна співпраця для забезпечення наукової роботи студентів наших університетів, зокрема через організацію інтернет-конференцій.

Створення сприятливих умов для функціонування студентських наукових товариств дає можливість сформувати коло наукових досліджень, організувати колективну роботу і в такому середовищі працювати над розв’язанням поставлених проблем.

Під час написання наукової роботи можна виокремити ще декілька проблемних аспектів, характерних для студентської науки. По-перше, це робота з літературою. Пошук наукових джерел інформації, які є фундаментом наукового дослідження, займає ключову позицію. В умовах стрімкого розвитку інтернет-технологій доступ до інформації є досить широким.

Проте водночас виникає проблема у відборі саме тих авторських досліджень, які дійсно можуть стати підґрунтям нової наукової роботи. Окрім цього, не зменшується цінність друкованих видань, дослідження яких суттєво скорочується через інформаційні технології. Безумовно, вважаємо потужною інформаційною базою систему каталогів та електронних форм Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та інших електронних репозитаріїв. У зв’язку з цим виникає необхідність роз’яснення студентам усіх можливостей використання таких систем.

По-друге. Здатність до аналізу і синтезу. Студентам як науковцям із невеликим досвідом важко зорієнтуватися у різноманітних поглядах на досліджувану проблематику. Часто виникають такі ситуації, коли питання розглядають лише під одним кутом зору, наслідком чого є звуження кола досліджуваних наукових джерел. Навички аналізувати ситуації з різних позицій, виокремлювати ключові проблеми, актуальні питання, а також синтезувати наукові думки, що сприяє формуванню власної позиції, є дуже важливими для науковця. Одні студенти ці навички можуть набути досить швидко за умови активного сприяння керівника, інші навчаються методики такого аналізу тривалий час. Проте систематична робота обов’язково дає бажані результати.

По-третє. Вироблення власного погляду на досліджувані наукові проблеми. Сформувати його непросто і досвідченим науковцям. У студентських наукових роботах часто можна спостерігати лише аналіз наукової літератури, статистичної інформації і відсутність власних висновків. Ця проблема у дослідженні пов’язана з попередньою – невмінням глибоко аналізувати і синтезувати наукові думки, концепції. Подолати її можна за допомогою систематичної роботи, результатах якої, знову ж таки, значною мірою залежать від мотивації.

По-четверте. Мовна культура. Особлива проблема, характерна не лише для студентських наукових робіт. Корені цієї проблеми формуються ще у шкільному віці, а тому розв’язати її у вищій школі, де вивчають вузькі предметні галузі, не так просто. Вживання неправильних зворотів, русизмів, інші мовні огріхи значно погіршують сприйняття навіть вдало структурованого дослідження. Що більше студент працює з науковою літературою, то швидше зможе подолати цю проблему, проте у межах студентських наукових товариств також можуть функціонувати і гуртки української мови – для збагачення наукової лексики студентства.

Означене коло проблем не є вичерпним, але студентство – це активні молоді люди, здатні до креативних ідей та вагомих досягнень, а подолання наявних проблем – це шлях до істини.

 Канд. екон. наук, доцент Олена Дорошенко, канд. екон. наук, ст. викладач Юлія Вашай, канд. екон. наук, доцент Наталія Самолюк (Національний університет водного господарства та природокористування)

X
X