fbpx

ПРО ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ

На сьогодні й надалі актуальним залишається формування  концепції розвитку науки, яка має відображати: основні пріоритетні напрями та принципи розвитку науки в Україні; основні чіткі результати, які мають бути отримані в результаті реалізації концепції (в розрізі коротко-, середньо- і довгострокового періоду; загальнодержавного, обласного, місцевого рівня і рівня ВНЗ, наукових установ, організацій, інноваційних підприємств; в розрізі користі для наукового співтовариства і українського суспільства загалом).

Здійснювати розвиток науки в Україні доцільно на основі таких принципів:

1. Комплексність фундаментальних і прикладних досліджень як для створення довгострокової основи майбутніх потужних інноваційних перетворень у різних видах діяльності в Україні, так і задоволення поточного попиту на інноваційні технології та інноваційну продукцію, які б забезпечили можливість вітчизняним підприємствам ефективно конкурувати із провідними зарубіжними виробниками високотехнологічної та іншої продукції;

2. Постійність і вчасність щороку вищого рівня фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень як невід’ємного складника довгострокового ефективного інноваційного розвитку держави;

3. Системний підхід до розвитку наукової діяльності в Україні, який має передбачати узгодженість і взаємопов’язаність розвитку науки в наукових установах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних підрозділах підприємств для досягнення високих наукових результатів, впровадження їх у практичну діяльність, використання новітніх теоретичних і практичних їх аспектів у навчальному процесі тощо;

4. Об’єктивність і прозорість процесу надання державних грантів для реалізації конкретних науково-дослідних проектів як передумови ефективного використання бюджетних коштів і запобігання зловживанням на різних етапах цього процесу;

5. Відповідальність замовників та виконавців наукових досліджень відповідно до їхніх обов’язків і функцій, а також усіх інших суб’єктів, причетних до цієї сфери, за дії, які призвели до зриву термінів виконання науково-дослідних робіт (НДР), їх фіктивності або викрадення проміжних чи кінцевих результатів НДР;

6. Чітка пріоритетність наукових досліджень на загальнодержавному та регіональному рівнях для досягнення вагомих результатів у тих актуальних сферах, де в України є найвищий інтелектуальний потенціал та які є найбільш перспективними у світовому масштабі, або у сферах, важливих для країни з огляду на найгостріші державні чи суспільні проблеми, які можна розв’язати за допомогою НДР;

7. Високий рівень представлення у провідних зарубіжних наукових виданнях результатів наукових досліджень вітчизняних учених для формування іміджу України як однієї з провідних держав у фундаментальних та прикладних дослідженнях у багатьох галузях знань і сферах діяльності;

8. Орієнтованість на інноваційний тип розвитку України як єдиний шлях, дотримуючись якого за короткий період часу можна досягнути високої конкурентоспроможності держави та її продукції на світових ринках і забезпечити можливість впливати на їх кон’юнктуру;

9. Забезпечення ефективного захисту інтелектуальної власності української держави і її народу завдяки жорсткій міжнародній та внутрішньодержавній політиці відповідних державних структур та забезпечення для громадян України доступної вартості процедур, пов’язаних із захистом об’єктів інтелектуальної власності.

10. Орієнтування на високий світовий рівень результатів фундаментальних і прикладних досліджень для досягнення провідних позицій України в міжнародній спільноті високотехнологічних країн.

11. Забезпечення престижності статусу науковця в українському суспільстві, гідного рівня оплати його праці і соціального захисту (в т.ч. забезпечення доступним житлом) як трьох важливих складників, здатних вивести наукову діяльність в Україні у розряд найпрестижніших і залучити до неї найталановитіших представників українського народу та запобігти виїзду вчених за кордон або зміні ними свого фаху;

12. Забезпечення безперервного високого рівня підтримки талановитих молодих учених у формі фінансування їхніх прогресивних науково-дослідних проектів, надання безкоштовного доступу до необхідного обладнання у вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних лабораторіях, юридичної допомоги у проходженні процедур та оформленні документів, пов’язаних із захистом їхньої інтелектуальної власності тощо;

13. Орієнтування на екологічність матеріальних ресурсів, технологій виробництва, продукції як одного з основних чинників забезпечення високої конкурентоспроможності продукції у майбутньому, зважаючи на загрозливий поточний стан забруднення навколишнього середовища і періодичні техногенні катастрофи з масштабними негативними наслідками для світової екології;

14. Орієнтування на енергоощадність усіх процесів виробництва продукції та її експлуатації як важливого чинника підвищення фінансової стійкості вітчизняних підприємств в умовах низької енергетичної незалежності України, високої поточної енергоємності її промисловості і низького рівня добробуту значної кількості вітчизняних кінцевих покупців продукції;

15. Справедливість нагородження видатних учених за вагомі наукові здобутки світового значення державними відзнаками, преміями і стипендіями як необхідної умови стимулювання реальної і чесної конкуренції між ученими у процесі розв’язання найважливіших проблем країни чи світу загалом.

Врахування цих принципів сприятиме активізації наукової діяльності в Україні і підвищенню її ефективності.

З повагою, головний редактор Чубай Володимир Миколайович

X
X