fbpx

КРАЩЕНКО Ю. П.: «ЦІЛЬСЯ У ВЕРШИНУ – ПОПАДЕШ У СЕРЕДИНУ!»

Кращенко

Пропонуємо Вашій увазі розмову з Головою Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі РМУ) Кращенком Юрієм Петровичем (кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри педагогічної майстерності та менеджменту, заступником декана з наукової роботи природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка).

Юрію Петровичу, розкажіть з якою метою створена РМУ і які її основні завдання?

Відповідно до наказу Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України № 109 від 13 червня 2012 року створено Раду молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України як консультативно-дорадчий орган та затверджене положення про неї. Основними завданнями РМУ є: координація взаємодії самоврядних наукових молодіжних організацій наукових установ та вищих навчальних закладів України; представлення інтересів молодих учених в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, навчальних закладах та наукових установах; підготування пропозицій щодо створення правових та соціально-економічних умов для залучення талановитої молоді до роботи у науковій сфері, стимулювання професійної діяльності молодих учених у вітчизняних наукових установах та вищих  навчальних закладах, підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності; юридична (консультативна) підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької діяльності, патентування, співробітництва з іноземними замовниками наукової продукції тощо; сприяння організації та проведенню конкурсів наукових робіт, формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних наукових проектів.

Які можливості і права має РМУ, і на яких принципах формувався її склад?

РМУ відповідно може: здійснювати аналіз стану та проблем діяльності молодих учених та викладачів у процесі реалізації державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності; брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції; виражати позицію молодих учених з різних аспектів професійної діяльності та соціальних питань; висвітлювати результати своєї діяльності у відповідному розділі офіційного веб-сайту Держінформнауки; підтримувати та розвивати міжнародні контакти в науковій сфері; делегувати своїх представників для участі у засіданнях Колегії Держінформнауки.

Серед основних прав РМУ можна виділити: можливість подавати пропозиції до Держінформнауки щодо удосконалення державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності в частині, що стосується молодих учених та викладачів; отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою); утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо; організовувати наукові конференції, семінари, наради, громадські слухання та інші заходи, спрямовані на підвищення наукової, інноваційної та громадської активності молодих учених і фахівців України; представляти свою позицію з найважливіших питань на засіданнях Колегії Держінформнауки та Громадської ради.

Розпорядженням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України № 34-р від 13 липня 2012 р. затверджено персональний склад РМУ. РМУ створюється з представників самоврядних молодіжних організацій наукових установ та вищих навчальних закладів усіх форм власності, у кількості, яка забезпечуватиме виконання РМУ покладених на неї завдань, і обов’язково з урахуванням необхідності включення до її складу представників основних наукових напрямків та різних регіонів України. РМУ утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря РМУ та членів РМУ. Персональний склад РМУ за поданням ініціативної групи зі створення РМУ та погодженням з головою РМУ затверджується розпорядженням Голови Держінформнауки. Зміни до складу РМУ за поданням заступників голови РМУ затверджує голова РМУ за погодженням з Головою Держінформнауки.

Членами РМУ можуть бути представники самоврядних молодіжних організацій наукових установ та вищих навчальних закладів, які фахово займаються науковою діяльністю. Пріоритет мають особи з науковим ступенем доктора або кандидата наук. Повноваження члена РМУ припиняються у разі досягнення ним 35 років або за рішенням РМУ в разі невиконання обов’язків або за власним бажанням. 

Який механізм роботи РМУ?

Формою роботи РМУ є засідання, що проводять за рішенням її голови. Підготування матеріалів для розгляду на засіданнях РМУ здійснює її президія. Засідання РМУ вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. РМУ визначає і затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання. На засіданнях РМУ розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції РМУ вважають ухваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів РМУ, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового складу РМУ, відбувається шляхом відкритого голосування. Пропозиції РМУ мають рекомендаційний характер і можуть бути подані для розгляду  Держінформнауки.

На сьогодні в різних містах України відбулось вже два засідання РМУ. На першому засіданні РМУ 26.10.2012р. в м. Києві було ухвалено план її діяльності на 2013р., зокрема, за такими напрямами: консультативно-дорадча діяльність, створення спільного інформаційно-комунікативного поля для діяльності молодих учених тощо.  На засідання також обрано президію РМУ, до складу якої увійшли Кращенко Ю.П. (Голова РМУ), Чеберкус Д. В. (директор департаменту науково-технічного розвитку Держінформнауки, заступник голови РМУ), Попов С. В. (професор Харківського національного університету радіоелектроніки, голова Харківської обласної ради молодих учених, заступник голови РМУ), Вашуленко О. C. (науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва, секретар РМУ), Монастирський Г. Л. (професор кафедри державного і муніципального управління, голова ради молодих учених Тернопільського національного економічного університету).

Друге засідання РМУ відбулося 14-15 грудня 2012 року в м. Львів на базі Національного університету «Львівська політехніка». На цьому засіданні розроблено пропозиції щодо порядку присудження наукових ступенів та опублікування результатів дисертацій (накази МОНмолодьспорту України № 1111 та № 1112). За результатами діяльності відповідної робочої групи (керівник – д. т. н., с. н. с. Попов С. В.) направлено звернення РМУ до керівництва Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. Крім того РМУ напрацьовано пропозиції до проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (керівник робочої групи – д.е.н, проф. Монастирський Г. Л.).

Члени РМУ також систематично спілкуються між собою в скайпі та телефонному режимах, налагоджено електронний документообіг. Чергове засідання РМУ плануємо провести 23 травня 2013 року в м. Донецьку на базі Донецького ботанічного саду Національної академії наук України.

Які основні напрями роботи РМУ Ви можете виділити, і які результати досягнуто на сьогодні?

На сьогодні РМУ може відзначити деякі досягнення, а саме: розглянуто лист МОНмолодьспорту України від 06.12.2012 року «Про обговорення типового проекту положення про Наукові товариства студентів та аспірантів та Типового положення про Раду молодих учених» та надано Міністерству ряд пропозицій щодо оптимізації відповідних типових положень; надано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», внесеного Національною академією наук України; взято участь в організації Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» ( 21-23.02.2013 р., ТНЕУ), ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (18-20.04.2013р., ЧНУ ім. Ю. Федьковича) та інших науково-практичних конференцій тощо.

Які плани діяльності РМУ на другу половину 2013 р. і які стратегічні орієнтири?

Плануємо налагодити співпрацю з МОН у напрямку вдосконалення механізмів надання вчених звань та наукових ступенів. Наразі Рада як консультативно-дорадчий орган працює над розробленням типового положення про Раду молодих учених вищого навчального закладу. Активно розробляємо концепцію розвитку молодіжної науки в Україні.

Як активні молоді науковці Рад молодих учених ВНЗ України можуть долучитися до роботи РМУ?

Діяльність Ради є публічною та відкритою. Контакти членів президії Ради та поточна інформація про діяльність систематично оприлюднюється на веб-порталі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

Кандидатів у члени Ради (асоційованих членів з правом дорадчого голосу) залучаємо до робочих груп з опрацювання та підготування тих чи інших проектів нормативно-правових актів. За підсумками діяльності асоційовані члени, за рішенням голови Ради, яке погоджується з Головою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, можуть стати повноправними членами Ради. Безумовно, що участь в діяльності Ради – це, перше за все, відповідальність і вимогливість, поєднана з глибокою повагою до особистості молодого ученого.

І на завершення, хотілося б поцікавитись чи реально враховують державні органи влади пропозиції РМУ і по яких моментах не вдається поки що досягнути порозуміння?

Наші пропозиції ми надсилаємо до Міністерства освіти і науки України та Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. Наразі ці органи центральної виконавчої влади їх опрацьовують.

Спілкувався Чубай Володимир Миколайоич

X
X