fbpx

Створення та забезпечення функціонування наукового фахового видання

Для молодих науковців актуальним є пошук фахових видань, у яких можна опублікувати результати своїх наукових досліджень. Науковим фаховим виданням вважається періодичне (зокрема електронне) видання, внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Переглянути перелік наукових фахових видань можна на сайті МОН України.

Проте наукове фахове видання навчальний заклад може заснувати самостійно. Основна інформація про це подана в наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№1111 від 17.10.2012) «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». Загалом процес заснування такого видання зводиться до двох етапів:

— заснування періодичного наукового фахового видання;

— внесення періодичного друкованого наукового фахового видання до Переліку наукових фахових видань України.

І. Порядок заснування наукового фахового видання

1. Укладення угоди про спільну видавничу діяльність (за наявності співзасновника). Засновником (співзасновниками) наукового фахового видання повинна бути наукова установа, організація, вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації.

2. Видання наказу про заснування наукового видання (проект наказу вносить директор навчально-наукового інституту).

3. Отримання рішення вченої ради навчально-наукового інституту (університету) про рекомендацію до друку видання та поширення його через мережу Інтернет.

4. Подання запиту на присвоєння ISSN.

ISSN (англ. International Standard Serial Number) – унікальний номер, що використовується для ідентифікації друкованого або електронного періодичного видання. Основним критерієм для присвоєння ISSN-номера є періодичність і безстроковість (відсутність кінцевого виходу) видання. Кожному періодичному виданню ISSN присвоюють тільки один раз. ISSN не змінюється у разі зміни видавця, періодичності виходу, місця видання тощо. Єдиною умовою, за якої присвоюють новий ISSN, є зміна назви видання. Кожен індивідуальний ISSN призначається для серійної публікації, зареєстрованої в міжнародній базі даних ISSN, яка є основним джерелом ідентифікації періодичних видань усього світу.

5. Реєстрування друкованого засобу масової інформації в Державній реєстраційній службі України для одержання свідоцтва із загальнодержавною та (або) зарубіжною сферою розповсюдження (державна реєстрація є платною і становить 50 неоподаткованих мінімальних доходів громадян, докладнішу інформацію можна дізнатися на сайті Міністерства юстиції України).

Також необхідно звернути увагу на основні вимоги до наукових видань:

1. Наявність у складі редколегії наукового фахового видання не менше як шість докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не менше як три доктори наук повинні бути штатними працівниками засновника (співзасновників), що зазначається у вихідних відомостях, крім галузі мистецтвознавства, з якої до складу редколегії можуть входити доктори наук з інших галузей науки, які мають наукові праці з проблем мистецтва.

2. Тираж наукового фахового видання має становити не менше як 100 примірників. 3. Тематична спрямованість наукового фахового видання з певної галузі науки.

4. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення Вісника (періодичного видання) згідно з державними стандартами України (наявність таких ключових частин статті: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень та публікацій; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки; перспективи подальших досліджень; список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації); анотації; ключові слова).

5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах головних бібліотек України.

6. Публікація електронної копії періодичного видання на веб-сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

ІІ. Внесення періодичного друкованого наукового фахового видання до Переліку наукових фахових видань України

Для внесення періодичного друкованого наукового фахового видання до Переліку наукових фахових видань України до Міністерства освіти і науки України подають:

1) клопотання засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового фахового видання про внесення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки, засвідчене підписом керівника та його печаткою. У клопотанні стисло зазначається інформація про: наявність у засновника (співзасновників) аспірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад; здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування; наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, засвідчену в установленому порядку;

3) інформацію про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), засвідчену підписом керівника та печаткою засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового фахового видання. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

4) два останні номери видання по одному примірнику;

5) копії реєстрів розсилки наданих номерів видання за списком відповідно до підпункту 2.7 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№1111 від 17.10.2012) «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» (із зазначенням дати розсилки), засвідчені в установленому порядку;

6) довідку про внесення електронної копії видання на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.

Створення наукового фахового видання – це лише половина справи. Набагато складніше підтримувати високий рівень фахового видання, яке б здобуло повагу та довіру, визнання високого рівня компетентності та науковості серед вітчизняних та закордонних учених. Для цього треба ретельно перевіряти дотримання основних вимог до написання наукових статей (наявність елементів наукової новизни, опрацювання великої кількості літературних наукових джерел, наявність основних структурних частин статті, анотації українською та англійською мовами тощо). Необхідно здійснювати обов’язкове рецензування статей, проведення експертизи, детальний розгляд та ухвалення рішення про рекомендацію вісника до друку на вченій раді інституту, а також контролювати дотримання загальноприйнятих стандартів подання наукової інформації, забезпечити розміщення електронної версії наукового вісника в Інтернеті.

Вважаю, що якість фахового вісника можна підвищити створивши умови конкурсного відбору статей. Для цього потрібно обмежити кількість статей, а також друкувати статті не лише безкоштовно, але й виплачувати значний гонорар авторам. Це дасть можливість науковцям звернути увагу не на кількість, а на якість публікацій, додатково стимулюватиме їх до нових творчих пошуків та розробок.

Канд. екон. наук, доцент Процак Катерина Володимирівна

(Національний університет “Львівська політехніка”)

X
X