fbpx

Журнал «Наша перспектива» №9 (12), вересень 2015 р.

Вийшов ювілейний 12 номер науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

Шановні читачі! Дванадцятий номер науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА» доступний в режимі онлайн-перегляду для учасників акційної програми – онлайн-доступ до всіх номерів журналу, що виходили від жовтня 2014р. до вересня 2015 р. включно лише за 45 грн.

Можна також оплатити доступ до онлайн-перегляду електронної версії конкретного номера журналу за реквізитами, наведеними на сайті. Вартість онлайн-доступу до дванадцятого номера журналу становить 15 грн. (до попередніх випусків – 10 грн. за номер).

Оскільки редакція журналу й далі збирає кошти на видрук у видавництві ювілейного номера журналу, всі перераховані Вами кошти спрямовуватимуться саме на цю ціль. Якщо Ви або Ваші друзі мають можливість надати журналу безповоротну фінансову допомогу в будь-якому розмірі – можна скористатись інструментами, наведеними на сторінці журналу.

Наперед вдячні за підтримку виходу журналу у світ!

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

«Я ЧЕРПАЮ СИЛИ З ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНИ…»

Інтерв’ю з відомим українським дисидентом, громадським діячем, автором Акту про Незалежність України, письменником, Героєм України Левком Лук’яненком.

ЗІРКА НОБЕЛЯ НАД ЛЬВОВОМ-LEMBERG-ОМ

Наукова стаття Віталія Абліцова про активну участь львівських науковців та громадських діячів у міжнародному інтелектуальному починанні, зініційованому на старті останнього cтоліття минулого тисячоліття  шведським підприємцем А.Нобелем.

КОЛИ ПРОКИНЕТЬСЯ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС?

Молоді науковці України обговорили чому в Україні вже кілька років поспіль складається така трагічна ситуація з фінансуванням сфери наукових досліджень?

ВИХОВУЙМО СВІДОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНУ МОЛОДЬ!

Молоді вчені поділилися досвідом організації  заходів, спрямованих на формування патріотичної свідомості студентської молоді та її готовності до виконання своїх громадянських обов’язків?

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ФОРМУЄМО КОМАНДУ ОДНОДУМЦІВ

Однією з основних проблем сьогодення є від­сутність стратегічних орієнтирів розбудови України, які б ґрунтувалися на науковому підході і відповідали інте­ресам суспільства. Тому формуємо міцну команду з метою об’єднати інтелектуальні зусилля молодих учених для розбудови України за принципом суспільної корисності.

КРАУДФАНДИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Складні політичні, економічні та соціальні умо­ви, в яких нині перебуває Україна, зумовлюють пошук нових інструментів фінансування і просування підприємницьких ідей та проектів, одним з яких є краудфандинг.

10 ПОРАД МАЙБУТНІМ ЗДОБУВАЧАМ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

Для тих, хто лише вирішує пов’язати своє жит­тя із науковою діяльністю, варто звернути увагу на те, що це є специфічний вид діяльності, який потребує аналітичного складу розуму, навичок опрацювання знач­них інформаційних масивів задля виокремлення релевант­ної інформації, креативних здібностей, інтелектуальних да­них, потужної працездатності, грамотності, доброго знання мови.

СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стреси у педагогічній діяльності – явище зако­номірне. Головне – вміти ефективно ке­рувати ними й використовувати їх собі на користь, вчитися на власних і чужих помилках. Це є запорукою збереження фі­зичного та психічного здоров’я, запобіган­ня явищу професійного вигорання, адже саме негативний вплив стресів займає одну з перших позицій серед небезпек.

ЯК НАПИСАТИ МОНОГРАФІЮ

Фактично монографія є збіркою наукових дослід­жень, виконаних протягом певного періоду автором або авторами. Пропонуємо кілька основних порад для успішного написання монографії.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ЇХ ВНЕСЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

Наявність публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, залишається надзвичайно актуальним питанням серед науковців, адже це обов’язкова умова для захисту кандидатської або докторської дисертації та отримання вчених звань.

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧА В УНІВЕРСИТЕТІ: НЕДОЛІКИ НАЯВНИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДИК, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

У сучасній системі вищої освіти актуальною є по­треба забезпечення відповідності якості освіти потребам особистості, суспільства загалом та ринку пра­ці зокрема в мінливих умовах, а також недостатня теоре­тична та методична розробленість визначальних основ діагностики інституційного розвитку вищих навчальних закладів, між іншим і оцінювання якості й ефективності праці викладачів університетів. Відповідність світовим стандартам системи оцінювання якості діяльності викладачів стає необхідною умовою входження української вищої освіти до світового та євро­пейського освітнього простору.

ПРО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ

Розпочався новий навчальний рік. Студентам і викладачам доведеться виконувати нові навчальні плани і програми, а тому актуальною є оптимальна організація використання власного часу. У зв’язку з цим д-р Олександр Жураковський вирішив поділитися з читачами своєю системою тайм-менеджменту та цілеспрямованості, яка допомогла йому адаптуватися до західного темпу життя і витримати величезні навантаження в Оксфорді та Гарварді.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ОБЛАСТІ, ВИШУ ТА НДІ: НАЙПОШИРЕНІШІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ради молодих вчених сьогодні функціонують на різних рівнях, проте чіткої організації та взаємозв’язку між ними найчастіше немає. Крім того, у багатьох випадках задекларовано, що Ради виражають інтереси і захищають права молодих учених, сприяють налагодженню горизонтальних зв’язків, професійному становленню, надбанню досвіду, залученню молоді до науково-дослідної та науково-організаційної роботи. Наші Ради фактично позбавлені реальної підтримки і перебувають в такому самому становищі, як і наука в Україні, оскільки коштів на забезпечення навіть внутрішньої мобільності, не кажучи вже про більше, не мають.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ У ПОТУЖНІ СВІТОВІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЦЕНТРИ: НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Не викликає сумнівів важливість трансформації вітчизняних ВНЗ у потужні науково-дослідні центри, навіть більше, це практично єдиний шлях «залишитись в системі». Альтернативи, по суті, немає. Ті вищі навчальні заклади, що в найближчій перспективі (до 5 років) не зможуть вийти на рівень самоокупності, найімовірніше, назавжди зникнуть з мапи українського наукового простору.

«У ВСІХ СВОЇХ ВЧИНКАХ ТРЕБА КЕРУВАТИСЯ ВЛАСНИМ КОДЕКСОМ, ЯКИЙ БАЗУЄТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ ПОРЯДНОСТІ І ЧЕСНОСТІ…»

Інтерв’ю з головою Ради молодих вчених НТУУ «Київський політехнічний інститут», членом РМУ при МОН України  Олегом Білецьким.

ПРИЄДНАННЯ КРИМУ ДО УРСР 1954 РОКУ: МІФИ ТА ФАКТИ

Вважаючи на актуальність кримського питання в наш час і часте спекулювання на цю тему в про­російських ЗМІ, вважаємо за потрібне звернути­ся до історичних фактів, наведених у працях авторитетних учених, зокрема у статті «Чи став би Крим «орденом на гру­дях планети», якби не українські мозолі?» Голови Кримсь­кої філії Наукового товариства ім. Шевченка П. Вольвача, про які не завжди знають і майже ніколи не згадують охочі завзято оспорювати історичне право України на Крим та порушувати «вопрос» легітимності акту передачі Криму до складу України.

ІСТОРИЧНА ПРАВДА ТА ІСТОРИЧНА МІФОЛОГІЯ: ЕТНОГЕНЕЗ УКРАЇНЦІВ ТА РОСІЯН

Некритичне сприйнят­тя нашої історії, яку попередні покоління вивчали з радянських підручників, тобто в ідеологічно спотвореному вигляді, написана на догоду загарбникам, не дасть можливості подолати бар’єрів вчорашнього дня і стати гідними громадянами. З огляду на це, вини­кає потреба переглянути й уточнити свою історію, спираючись на достовірні історичні факти та події.

СЕКРЕТИ УСПІШНОГО ВИХОВАННЯ

Ким стануть наші діти? Цікаво? Допоможемо нашим малюкам пізнати цей мінливий світ!

ЮРІЙ КОНДРАТЮК – ФІЗИК, АСТРОНОМ, ВИНАХІДНИК

Ім’я Юрія Кондратюка золотом написане в США у залі слави Космічного музею. Ним названо у світовій науці трасу, по якій перша людина висіла на Місяці, і кратер на зворотному його боці. Але ім’я першовідкривача було інше… Справжній Юрій Кондратюк до космічних теорій не мав жодного стосунку. Тож усе, що відомо у світовій науці під іменем Юрія Кондратюка, насправді належало полтавському гімназисту Сашкові Шаргею.

З повагою, редакція журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

X
X